Zatrudnienie i zakres obowiązków - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komórki organizacyjne > Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy


  • Wanda Górecka - starszy instruktor higieny na Stanowisku Pracy ds. Higieny Pracy


tel. 91 39 745 42 wew.104
email: hp.psselobez@post.pl

Do zadań na Stanowisku Pracy ds. Higieny Pracy należy prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny środowiska pracy:

1) utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego zakładów pracy;
2)  przestrzeganie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;   
3)   Przestrzegania przepisów obowiązujących przez wprowadzających do obrotu oraz dalszych użytkowników substancji chemicznych i mieszanin;
4) Przestrzegania warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania środków powierzchniowo czynnych oraz detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne ;
5) Przestrzegania przez wprowadzających do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
6) Przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
7) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dot. substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy;
8) współpraca z  Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie w zakresie chorób oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tych sprawach.;
9) nadzór nad przygotowaniem pracodawców pod kątem przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas prac usuwania bądź zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest;
10)  współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Policją, Wojewódzkim Inspektoratem ochrony Roślin, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w zakresie występujących zagrożeń w środowisku pracy i chorób zawodowych;
11)  prowadzenie działań związanych z promocją zdrowia w środowisku pracy-edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w zakresie kształtowania właściwych zachowań prozdrowotnych, zapewnienie pracownikom dobrego samopoczucia w miejscu pracy i poczucia bezpieczeństwa.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego