Zatrudnienie i zakres obowiązków - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komórki organizacyjne > Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku


  • mgr Joanna Sibera - kierownik Sekcji HŻŻ i PU

  • mgr inż. Joanna Adamczewska - asystent Sekcji HŻŻ i PU

  • mgr inż. Karina Komorowska - młodszy asystent Sekcji HŻŻ i PU

  • inż. Anna Chatłas - młodszy astystent Sekcji HŻŻ i PU


tel. 91 39 745 42 wew.106
email:
joanna.sibera@psselobez.pl
         joanna.adamczewska@psselobez.pl
         karina.komorowska@psselobez.pl
         zns@psselobez.pl

1. Do zadań Sekcji Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy :

1) kontrola i nadzór sanitarny warunków produkcji, przechowywania, obrotu i jakości zdrowotnej środków spożywczych,
produktów kosmetycznych, używek oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością mających wpływ na zdrowie człowieka;
2) kontrola procesów technologicznych i receptur w zakresie niezbędnym dla ochrony zdrowia ludzkiego.

2. Zadania swoje Sekcja Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku realizuje poprzez :


1) sprawowanie nadzoru sanitarnego nad zakładami produkcyjnymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze, używki i
materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz nad środkami transportu, służącymi do przewozu żywności;
2) wydawanie postanowień zabezpieczających środki spożywcze w przypadkach uzasadnionego podejrzenia, co do zdrowotnej jakości tych środków, do czasu przeprowadzenia potrzebnych badań;
3) nadzór nad warunkami sprzedaży grzybów;
4) sprawowanie nadzoru sanitarnego nad żywnością importowaną;
5) udział w zwalczaniu chorób szerzących się drogą pokarmową i opracowywanie ognisk zatruć pokarmowych;
6) pobieranie prób środków spożywczych i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z ustalonym planem;
7) prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego w zakresie zagadnień dot. higieny żywienia, żywności i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i
produktów kosmetycznych;
8) udzielanie instruktażów pracownikom kontrolowanych obiektów;
9) opracowanie materiałów dotyczących stanu sanitarnego oraz informacji do jednostek gospodarczych;
10) ocenę działania służb kontroli wewnętrznej w zakładach żywienia, żywności i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz ocena i analiza systemu GHP, GMP, HACCP;
11) nadzór sanitarny nad handlem obwoźnym, targowiskami i imprezami okolicznościowymi;
12) działania w ramach funkcjonującego Systemu Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (System RASFF);
13) opiniowanie i nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia w obiektach szkolnych;
14) nadzór nad nową żywnością, w tym GMO.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego