Solaria - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komórki organizacyjne > Sekcja Higieny Komunalnej

INFORMACJA DOTYCZĄCA SOLARIUM
           
       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie w związku z wejściem w życie dnia 16.02.2018r. Ustawy z dnia 15 września 2017r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. 2017, poz. 2111) informuje:
    zgodnie art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy zabrania się reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności:
1) w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych;
2) na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych;
3) w środkach usług informatycznych.


Reklama to rozpowszechnianie informacji o usługach w zakresie udostępniania solarium lub symboli graficznych z nim związanych, służące popularyzowaniu korzystania z solarium, z wyłączeniem informacji używanych do celów handlowych pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi w zakresie udostępniania solarium oraz zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem solariami.

Promocja to publiczne rozdawanie rekwizytów związanych z usługami w zakresie udostępniania solarium, oferowanie konsumentom tych usług po cenie niższej od normalnej stosowanej, organizowanie premiowanej sprzedaży usług w zakresie udostępniania solarium lub konkursów opartych na ich zakupie, a także innych form publicznego zachęcania do korzystania z solarium, bez względu na formę dotarcia do adresata.
     Zgodnie z art. 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy zabrania się udostępniania solarium małoletnim. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, osoba udostępniająca solarium uprawniona jest do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek. W razie nieokazania dokumentu, osoba udostępniająca solarium odmawia udostępnienia solarium.    
    Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium obowiązany jest umieścić w miejscu udostępniania solarium czytelne i widoczne informacje o treści: „Zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium)” oraz o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium. Wzór informacji określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018r. (Dz. U. 2018, poz. 275).
Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium dokonują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 ustawy mogą w drodze decyzji, nałożyć na podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium karę pieniężną w wysokości od 1 000zł do 50 000 zł za:
1) udostępnianie solarium nieletniemu;
2) nieumieszczenie w miejscu udostępniania solarium informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1, albo umieszczenie informacji niespełniających wymagań określonych w tym przepisie (…)
3) reklamę lub promocję usług w zakresie udostępniania solarium;
4) utrudniania przeprowadzenia kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium.
W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie realizując zadania określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1261 z późn. zm.) w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego będzie przeprowadzał kontrole w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne dotyczące wymagań określonych w ustawie z dnia 15.11.2017r o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2111).

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego