RODO - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie,
ul. Niepodległości 66/2, 73-150 Łobez.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w PSSE w Łobzie
(Robert Lis) można uzyskać pod adresem e-mail: iodo@psselobez.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

Państwa dane osobowe nie będą profilowane. Państwa dane nie będą przekazywane i udostępniane w jakiejkolwiek formie do krajów trzecich.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celu realizacji umowy
/czynności na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579).
5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez informację przesłaną na adres e-mail: iodo@psselobez.pl
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia czynności leżących w zakresie stacji.


Oświadczam, że zapoznałem
/am się z powyższą klauzulą informacją dotyczącą ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Dane osobowe stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe.

Dane osobowe, które zostały pozbawione elementów pozwalających na identyfikację lub zostały zaszyfrowane bądź poddane pseudonimizacji, ale które mogą prowadzić do ponownej identyfikacji osoby fizycznej, pozostają danymi osobowymi objętymi zakresem RODO.

Za dane osobowe nie uważa się danych osobowych zanonimizowanych w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować. Aby dane były naprawdę anonimowe, anonimizacja musi być nieodwracalna.

RODO zapewnia ochronę danych osobowych niezależnie od rodzaju technologii, której użyto do przetwarzania danych. Jest zatem „neutralne pod względem technologii” i ma zastosowanie zarówno do zautomatyzowanego przetwarzania, jak i do przetwarzania ręcznego, jeśli dane uporządkowane są według określonych kryteriów (np. w porządku alfabetycznym). Ponadto nie ma znaczenia, w jaki sposób dane są przechowywane. W systemie
informatycznym czy w formie papierowej — we wszystkich przypadkach dane osobowe podlegają wymogom w zakresie ochrony określonym w RODO.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego