Regulamin organizacyjny - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Organizacja

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W ŁOBZIE


Rozdział 1


§ 1


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263) ze zmianami;

2) ustawy   z   dnia   15    kwietnia   2011 r.   o  działalności   leczniczej  (Dz. U Nr 11 , poz. 654 ) ze zmianami;

3) ustawy z dnia 27 sierpnia  2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) ;

4) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie                      (Dz. U. Nr 150, poz. 1249);

5) Zarządzenie Nr 319/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie.
           

6) Ustawa z   dnia   23   stycznia 2009r. o   zmianie  niektórych ustaw w związku ze zmianami  w  organizacji   i   podziale  zadań   administracji    publicznej   w województwie   (Dz.U. z dn. 16.06.2009r. Nr 92,poz. 753 ze zmianami ).
               

    § 2


1. Powiatowa Stacja jest podmiotem leczniczym,  w stosunku do którego uprawnienia  podmiotu  tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej posiada  Wojewoda   Zachodniopomorski.

2.  Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łobzie, zwana dalej „Powiatową   Stacją”, ma siedzibę w Łobzie przy

ul. Niepodległości 66/ 2
3.    Obszarem  działalności  Stacji  jest  powiat  łobeski.


§ 3


1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej .


§ 4


1. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponente
m środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

2. Do Powiatowej Stacji należy wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań należących do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3. Powiatowa Stacja może  prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej na świadczeniu usług zleconych; uzyskane z niej dochody stanowią dochody Skarbu Państwa. .

§ 5


1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1)  Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;
2)  Sekcja  Epidemiologii ;
3) Sekcja  Higieny Komunalnej;
4)  Sekcja Żywności, Żywienia, i Przedmiotów Użytku;
5)  Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy;
6)  Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży;    
7)  Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9)  Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
10)Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości;
11) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Funkcjonowanie Powiatowej Stacji, poza unormowaniami wymienionymi w §1 regulują:
1) Regulamin Pracy Powiatowej Stacji;
2) Instrukcja Kancelaryjna, w zakresie obiegu dokumentów.

§ 6


Dyrektor, w związku z realizacją zadań należących do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może powołać komisję ekspertów dla oceny dokumentacji projektowej.

§ 7


1. Dyrektor Powiatowej Stacji jest pracodawcą dla pracowników Powiatowej Stacji.

2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z przedstawicielem załogi działającym w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm. Dz. U. z 2004r.  Nr 240, poz. 2407).

§ 8


1. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu – Dyrektorowi Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  podlegają bezpośrednio;
- Sekcja Administracyjno-Gospodarcza,
- Stanowisko Pracy Głównego Księgowego,
- Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
- Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości,
- Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny sprawuje  nadzór nad Sekcją Epidemiologii, Sekcją Higieny Komunalnej, Sekcją Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, Stanowiskiem Pracy do spraw Higieny Pracy, Stanowiskiem Pracy do Spraw  Higieny Dzieci i Młodzieży, Stanowiskiem Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.
3. Decyzje administracyjne, a także pisma, wystąpienia i rozstrzygnięcia w sprawach należących do kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie - Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie, jak również pisma wychodzące ze Stacji na zewnątrz podpisuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie - Dyrektor PSSE w Łobzie, a w razie jego nieobecności inny pracownik Stacji, upoważniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie.
4. W czasie nieobecności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie – Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie Stacją kieruje, a także wykonuje wszystkie czynności zastrzeżone do kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie - Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łobzie osoba upoważniona przez Dyrektora do wykonywania odrębnych czynności zgodnie z upoważnieniem.

§ 9


1. Zakres obowiązków i czynności stanowisk Głównego Księgowego, Radcy Prawnego, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy ustala Dyrektor.
2. Prawa i obowiązki Głównego Księgowego określają odrębne przepisy.
3. Zakres obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni, a zatwierdza Dyrektor.

§ 10


1. Dyrektor może powoływać do realizacji zadań bieżących zespoły problemowe składające się z pracowników komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji, wyznaczając jednocześnie koordynatora ich pracy.


Rozdział 2


                   Zadania wspólne komórek organizacyjnych


§ 11Poszczególne komórki organizacyjne Powiatowej Stacji oraz  stanowiska pracy wykonują czynności związane z realizacją zadań powierzonych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, a w szczególności:

1) prowadzą sprawy związane w wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
2) przygotowują projekty decyzji i podejmują inne czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji jako organ pierwszej instancji;
3) opracowują projekty planów pracy oraz sprawozdań z działalności Stacji w swoim zakresie działania;
4) rozpatrują wpływające do Stacji skargi i wnioski oraz przygotowują projekty odpowiedzi na nie;
5) współpracują z Głównym Księgowym, Radcą Prawnym oraz inspektorem ds. pracowniczych i obsługi sekretariatu Stacji przy opracowywaniu niezbędnych danych do dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uczestniczą w pracy komisji przetargowych powołanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
6) współpracują z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i środkami masowego przekazu;
7) przestrzegają warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony informacji niejawnych.

Rozdział 3


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
I STANOWISK PRACY


SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA


§ 12


Do zadań Starszego  Inspektora ds. Pracowniczych i Obsługi Sekretariatu  należy:

1) prowadzenie czynności związane z nawiązaniem stosunku pracy i jego ustaniem, rejestracja zatrudnienia;
2) ustalanie prawa pracowników do nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, dodatków za czynności kontrolne i innych;
3) udzielanie pracownikom niezbędnej pomocy przy przejściu na zaopatrzenie emerytalne  oraz sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym pracowników i ich rodzin;
4) prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową pracowników;
5) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
6) prowadzenie spraw związanych z organizacją szkoleń pracowników:
a) czynności związane z ustaleniem potrzeb, kierowaniem na szkolenia i współpraca w tym zakresie z ośrodkami przeprowadzającymi szkolenia;
b) rejestracja odbytych kursów i szkoleń, w tym szkoleń specjalizacyjnych;
7) wykonywanie zadań w zakresie zaopatrzenia materiałowego na potrzeby Stacji ;
8) organizowanie i prowadzenie postępowania z zakresu zamówień publicznych;
9) realizacja zamówień na sprzęt, aparaturę, materiały eksploatacyjne, szczepionki i inne, zgłaszane przez komórki organizacyjne Stacji;
10) zakup, magazynowanie i rozdział materiałów i innych na potrzeby komórek organizacyjnych Stacji, oraz nadzór nad ich prawidłowym przechowywaniem w pomieszczeniach magazynowych;
11) Sporządzenie okresowych informacji oraz sprawozdań statystycznych ;
12) Prowadzenie sekretariatu m.in. poprzez:
a) załatwianie korespondencji urzędowej,
b) sporządzanie pism i dokumentów,
c) sporządzanie odpisów i wyciągów.

13)   Zapewnić sprawną obsługę transportową w PSSE .SEKCJA  EPIDEMIOLOGII

§ 13


Do zadań Sekcji Epidemiologii należy :
1)   prowadzenie bieżącej analizy epidemiologicznej na terenie działalności  
     Państwowej Inspekcji Sanitarnej ;
2)   koordynowanie prac związanych z opracowaniem ognisk zatruć pokarmowych;
3)   Prowadzenie prac mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej i stanu    
     sanitarnego na terenie nadzorowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną ;

4)   Zbiorcze planowanie ilości i rodzaju szczepionek, przewidzianych do realizacji programu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz dystrybucja szczepionek;
5)   Analiza wykonawstwa szczepień obowiązkowych i zalecanych;
6)   Nadzór na stałymi i czasowymi nosicielami pałeczek schorzeń jelitowych,
wirusowych zapaleń wątroby, analiza sytuacji epidemiologicznej , wdrażanie odpowiedniego postępowania p/ epidemiologicznego;
7)   Prowadzenie we współpracy z Państwową Inspekcją Weterynaryjną dochodzeń epidemiologicznych mających na celu zapobieganie i zwalczanie chorób odzwierzęcych i pasożytniczych;
8)   Nadzór, opiniowanie i kontrola nad przestrzeganiem reżimu sanitarnego w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej i gabinetach prywatnych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Stacji;
9)    Prowadzenie statystyki chorób zakażanych.


SEKCJA  HIGIENY KOMUNALNEJ

§ 14


1. Do zadań Sekcja Higieny Komunalnej należy sprawowanie nadzoru sanitarnego w zakresie:

1) higieny wody do spożycia przez ludzi , powietrza atmosferycznego, gleby i wód;
2) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic, oraz osobowego i towarowego transportu drogowego i kolejowego;
3) higieny środowiska i czystości;
4) higieny obiektów mieszkalnych.

2. Zadania swoje  Sekcja Higieny Komunalnej realizuje poprzez :

1) kontrole stanu sanitarnego miast, gmin, osiedli, obiektów i urządzeń;
2) kontrole i nadzór nad higieną środowiska naturalnego i środowiska bytowania z uwzględnieniem higieny urządzeń użyteczności publicznej i środków komunikacji publicznej;
3) nadzór sanitarny nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
4) kontrole stanu sanitarnego urządzeń służących do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;
5) nadzór nad wodami używanymi do celów kąpielowych i rekreacyjnych;
6) nadzór sanitarny nad chowaniem zwłok i szczątków ludzkich, nad ich przewozem, a także ekshumacją i miejscami chowania zmarłych;
7) nadzór nad gospodarką odpadami szpitali;
8) prowadzenie pomiarów stężenia tlenku węgla i pomiarów natężenia hałasu w mieszkaniach prywatnych w przypadku skarg;
9) opracowywanie danych statystycznych ze swojej działalności i higienicznej oceny stanu sanitarnego;
10) nadzór nad obrotem odzieżą używaną;
11) opiniowanie i nadzór nad imprezami masowymi;
12) opiniowanie gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne.
                SEKCJA  HIGIENY ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

§ 15


1. Do zadań Sekcja Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy :

1) kontrola i nadzór sanitarny warunków produkcji, przechowywania, obrotu i jakości zdrowotnej środków spożywczych, kosmetyków, używek oraz przedmiotów użytku mających wpływ na zdrowie człowieka;
2) kontrola procesów technologicznych i receptur w zakresie niezbędnym dla ochrony zdrowia ludzkiego.

2. Zadania swoje Sekcja Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku realizuje poprzez :

1) sprawowanie nadzoru sanitarnego nad zakładami produkcyjnymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze, używki i przedmioty użytku oraz nad środkami transportu, służącymi do przewozu żywności;
2) wydawanie postanowień zabezpieczających środki spożywcze w przypadkach uzasadnionego podejrzenia, co do zdrowotnej jakości tych środków, do czasu przeprowadzenia potrzebnych badań;
3) nadzór nad warunkami sprzedaży grzybów;
4) sprawowanie nadzoru sanitarnego nad żywnością importowaną;
5) udział w zwalczaniu chorób szerzących się drogą pokarmową i opracowywanie ognisk zatruć pokarmowych;
6) pobieranie prób środków spożywczych i przedmiotów użytku zgodnie z ustalonym planem;
7) prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego w zakresie zagadnień dot. higieny żywienia, żywności i przedmiotów użytku i kosmetyków;
8) udzielanie instruktażów pracownikom kontrolowanych obiektów;
9) opracowanie materiałów dotyczących stanu sanitarnego oraz informacji do jednostek gospodarczych;
10) ocenę działania służb kontroli wewnętrznej w zakładach żywienia, żywności i przedmiotów użytku oraz ocena i analiza systemu GHP, GMP, HACCP;
11) nadzór sanitarny nad handlem obwoźnym, targowiskami i imprezami okolicznościowymi;
12) działania w ramach funkcjonującego Systemu Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (System RASFF);
13) opiniowanie i nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia w obiektach szkolnych;
14) nadzór nad nową żywnością, w tym GMO.

                              

STANOWISKO PRACY   DO SPRAW HIGIENY PRACY

§ 16


Do zadań na  Stanowisku Pracy ds. Higieny Pracy należy prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny środowiska  prac
1) utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego zakładów pracy;
2)  przestrzeganie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;   
3)   Przestrzegania przepisów obowiązujących przez wprowadzających do obrotu oraz dalszych użytkowników substancji chemicznych i mieszanin;
4) Przestrzegania warunków i ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania środków powierzchniowo czynnych oraz detergentów zawierających środki powierzchniowo czynne ;
5) Przestrzegania przez wprowadzających do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
6) Przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
7) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dot. substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy;
8) współpraca z  Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Szczecinie w zakresie chorób oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tych sprawach.;
9) nadzór nad przygotowaniem pracodawców pod kątem przestrzegania przepisów i zasad bhp podczas prac usuwania bądź zabezpieczenia wyrobów zawierających azbest;
10)  współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Policją, Wojewódzkim Inspektoratem ochrony Roślin, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w zakresie występujących zagrożeń w środowisku pracy i chorób zawodowych;
11)  prowadzenie działań związanych z promocją zdrowia w środowisku pracy-edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w zakresie kształtowania właściwych zachowań prozdrowotnych, zapewnienie pracownikom dobrego samopoczucia w miejscu pracy i poczucia bezpieczeństwa.


STANOWISKO PRACY DS. HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

§ 17


Do zadań  Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy realizowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie nadzoru na warunkami higieny procesów nauczania i wychowania oraz higieny wypoczynku i rekreacji w szczególności poprzez:

1) kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku, higieny procesów nauczania;
2) przygotowywanie sprawozdań, informacji ocen i analiz w zakresie stanu bezpieczeństwa sanitarnego w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz wypoczynku i rekreacji;
3) współpraca z przedstawicielami administracji państwowej, samorządowej, szkolnej służby zdrowia, oświaty w celu tworzenia warunków dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przed nieprawidłowościami środowiska fizycznego w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz wypoczynku i rekreacji;
4) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi i  stanowiskami pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie zagadnień związanych z problematyką pionu higieny dzieci i młodzieży.


STANOWISKO PRACY DO SPRAW OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA

§ 18


Do zadań Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy koordynacja oraz nadzór nad działalnością oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez zakłady służby zdrowia, a także współpraca w zakresie promocji zdrowia z innymi organizacjami i instytucjami, a w szczególności:

1) inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
2) wytyczanie kierunków oraz koordynowanie realizowanych na terenie powiatu działań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
3) opracowywanie, realizowanie i monitorowanie programów prozdrowotnych;
4) opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń i konferencji na tematy prozdrowotne;
5) współpraca z administracją rządową, samorządową, organizacjami i stowarzyszeniami oraz środkami masowego przekazu w zakresie działań na rzecz zdrowia mieszkańców powiatu;
6) gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym osobom i instytucjom pomocy dydaktycznych, materiałów informacyjnych o tematyce zdrowotnej;
7) pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia;
8) realizacja interwencji programowych koordynowanych przez Departament Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
9) realizacja interwencji nieprogramowych nakierowanych na lokalne potrzeby powiatu;
10) analizowanie sytuacji zdrowotnej na terenie powiatu z uwzględnieniem danych demograficznych, epidemiologicznych oraz sytuacji społecznej;
11) ocena działalności w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje i organizacje.


STANOWISKO PRACY D/S ZAPOBIEGAWCZEGO
NADZORU SANITARNEGO

§ 19


Do zadań Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy kontrola i nadzór sanitarny w zakresie lokalizacji, zagospodarowania terenu, rozwiązań projektowych inwestycji i ich realizacji, a także rozwiązań projektowych i realizacji obiektów modernizowanych, a w szczególności:

1) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
2) uzgadnianie projektów budowlanych pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych;
3) kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w dokumentacji projektowej budowy i przebudowy obiektów budowlanych;
4) kontrola zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach;
5) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych oraz
w przejmowaniu do eksploatacji wybudowanych i przebudowanych zakładów lub ich części;
6) wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
7) określanie konieczności sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi i zakresu tego raportu.


STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

§ 20


Stanowisko Pracy - Główny Księgowy realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw budżetowo-finansowych w Powiatowej Stacji :
              a) sporządzanie planów finansowo-budżetowych oraz ich realizacja;
              b) dekretowanie dowodów kasowych zatwierdzonych do realizacji;
              c) bieżące i systematyczne księgowanie realizowanych dochodów i wydatków.
2) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami:
a) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań oraz bilansu rocznego,
b) nadzór nad sporządzaniem i rozliczeniem rocznej inwentaryzacji przedmiotów trwałych, środków trwałych i materiałów,
c) sporządzanie list płac,
3) nadzór nad pracą kasjerki,
4) sporządzanie, przyjmowanie, archiwizowanie oraz kontrola dokumentów w sposób zapewniający:
a) właściwy przebieg operacji gospodarczych,
b) ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
c) sporządzanie sprawozdawczości finansowej oraz kalkulacji wynikowych kosztów;
5) bieżące i prawidłowe prowadzenie rachunkowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
b) ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
c) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
6) prowadzenie gospodarki finansowej Powiatowej Stacji zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
7) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i  ich analiz,
8) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej określonej przez Ministra Finansów w  
       porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego,
9)  ewidencjonowanie i egzekwowanie dochodów,
10)   Ewidencjonowanie i egzekwowanie dochodów.

           

                          STANOWISKO PRACY GŁÓWNEGO SPECJALISTY DO SPRAW SYSTEMU JAKOŚCI

§ 21


Nadzór nad systemem  zarządzania jakością w komórkach nadzoru sanitarnego PSSE w Łobzie w tym:
1).Opiniowanie dokumentów systemu zarządzania jakością: Księgi Jakości  i  Procedur  Ogólnych.
2) Nadzór, rozpowszechnianie i aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania jakością - Księgi Jakości,  Procedur Ogólnych obowiązujących  w komórkach nadzoru sanitarnego.
3) Rozpowszechnianie Procedur wprowadzanych do stosowania na podstawie  zarządzeń  Głównego Inspektora Sanitarnego.
4)Udział w formułowaniu celów i zadań jakościowych.
5)Opiniowanie rocznego programu auditów w  komórkach nadzoru sanitarnego.
6)Przygotowanie „Planu przeglądu zarządzania”.
7)Nadzorowanie realizacji ustaleń  z przeglądów zarządzania.
8)Dokonywanie oceny realizacji ustaleń dokonywanych  na przeglądach  zarządzania.
9)Przechowywanie zapisów z przeglądów zarządzania .
10)Ustalanie zakresu szkoleń dotyczących  systemem  zarządzania jakością.
11)Przeprowadzanie i /lub organizowanie szkoleń wewnętrznych przeprowadzonych dla personelu  komórek nadzoru sanitarnego w zakresie systemem  zarządzania jakością.
12)Analizowanie zgłoszonych niezgodności  dotyczących systemu zarządzania jakością w komórkach organizacyjnych współpracujących  z  komórkami nadzoru sanitarnego.
13)Sporządzanie sprawozdań dotyczących systemu zarządzania jakością.
14)Prowadzenie „Rejestru auditów”.
15)Prowadzenie „Rejestru audytorów wewnętrznych”.


STANOWISKO PRACY  RADCY PRAWNEGO

§ 22


Do zadań Radcy Prawnego należy:

1) udzielanie porad i opinii prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
2) informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz  pracowników komórek organizacyjnych  Powiatowej  Stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dzialania stacji oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleńw tym zakresie,
3) informowanie Państwowego  Powiatowego  Inspektora Sanitarnego o uchybieniach w działalności Powiatowej  Stacji  w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
4) nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji,
5) opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym,
6) opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę i umarzania wierzytelności,
7) opracowywanie pozwów, i pism procesowych, rewizji i wniosków o ukaranie,
8) opracowywanie pozwów w sprawach cywilnych i innych pism procesowych w prowadzonych postępowaniach cywilnych i karnych
9) występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej  Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
10)  wspópraca z Radcą Prawnym  WSSE w Szczecinie  w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych i innych problemów natury prawnej związanych z wykonywaniem zadań w Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego