REACH - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komórki organizacyjne > Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy

1. Informacje ogólne

REACH oznacza:

Rang. REGISTRATION (rejestracja) – substancje produkowane lub importowane w ilości ≥ 1 tona/rok podlegają obowiązkowej rejestracji oraz jeśli ≥ 10 ton/rok będzie musiała być przeprowadzona Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego (OBCh) i przygotowany Raport Bezpieczeństwa Chemicznego (RBCh). Ważnym założeniem REACH jest zasada “brak danych – brak obrotu”.

Eang. EVALUATION (ocena) – wszystkie przedłożone dokumenty będą sprawdzane w zakresie kompletności informacji oraz przeprowadzona zostanie ocena jakości i odpowiedniości danych. Skutkiem tego może być zażądanie dalszych informacji, dalszych badań (najlepiej takich, które nie są prowadzone na zwierzętach), lub w sytuacji substancji wzbudzających duże obawy, środki ograniczające.

Aang. AUTHORISATION/RESTRICTION (udzielanie zezwoleń/stosowane ograniczenia) – chemikalia wzbudzające duże obawy np. rakotwórcze, mutagenne lub te o właściwościach toksycznych dla reprodukcji, będą podlegały dalszej ocenie i mogą zostać udzielone zezwolenia na określone ich zastosowania lub, w pewnych sytuacjach, chemikalia takie mogą podlegać całkowitemu zakazowi.

CHang. CHEMICALS (chemikalia) – substancje, mieszaniny i wyroby Nowa Europejska Agencja Chemikaliów w Helsinkach będzie zarządzać procesem REACH oraz będzie np. odpowiedzialna za rejestrację substancji, ocenę dossier technicznych, utrzymywanie baz danych, koordynację udostępniania danych i unikania przeprowadzania niepotrzebnych badań.

2. Założenia Systemu REACH

Celem rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska
, w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, a także swobodnego obrotu substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.
Rozporządzenie REACH ustanawia przepisy dotyczące substancji i mieszanin.
Rozporządzenie jest oparte na zasadzie, zgodnie z którą do producentów, importerów i dalszych użytkowników należy zagwarantowanie, że substancje, które produkują, wprowadzają do obrotu lub stosują, nie wpływają w sposób szkodliwy na zdrowie człowieka ani na środowisko. Przepisy rozporządzenia oparte są na zasadzie ostrożności.

Rozporządzenie REACH nie ma zastosowania do:

substancji radioaktywnych
objętych dyrektywą Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego;
• substancji w ich postaci własnej, jako składniki mieszaniny lub w wyrobach, które znajdują się pod nadzorem celnym
– pod warunkiem, że nie są one poddawane obróbce ani przetwarzaniu – i które są tymczasowo magazynowane lub znajdują się w wolnych obszarach celnych lub w składach wolnocłowych i mają zostać reeksportowane lub są w trakcie przewozu tranzytem;
półproduktów nie wyodrębnianych;

przewozu
substancji niebezpiecznych i substancji niebezpiecznych w mieszaninach niebezpiecznych transportem kolejowym, drogowym, żeglugą śródlądową, drogą morską lub powietrzną.

3. Obowiązki wynikające z wdrożenia przepisów rozporządzenia REACH

REJESTRACJA

Rejestracja substancji jest podstawowym wymaganiem systemu postępowania w odniesieniu do substancji chemicznych, ustanowionego przez rozporządzenie REACH. Każdy producent lub importer substancji na obszarze UE, których ilość wynosi 1 tonę rocznie lub więcej, jest zobowiązany do dokonania rejestracji tych substancji chemicznych w Europejskiej Agencji Substancji Chemicznych, która zostanie powołana na mocy  rozporządzenia.
Terminy dotyczące obowiązku dokonania rejestracji substancji
.

OGRANICZENIA

Substancje, w odniesieniu do których w załączniku XVII rozporządzenia REACH zostały sformułowane zapisy dotyczące ograniczenia nie będą mogły być produkowane, wprowadzane na rynek oraz użytkowane, jeśli warunki ograniczenia nie zostaną spełnione.
Nie dotyczy to substancji w ilościach nie przekraczających 1 tony rocznie, będących przedmiotem badań naukowych oraz substancji PPORD.


ZEZWOLENIA

Każde wykorzystanie substancji szczególnie niebezpiecznych, w szczególności CMR, PBT, vPvB, będzie każdorazowo podlegało procedurze autoryzacji, tzn. dopuszczenia (uzyskania zezwolenia).
Dopuszczenie będzie przyznawane na czas określony i może dotyczyć około 1400 substancji. Wykaz substancji podlegających autoryzacji będzie zawarty w załączniku XIV do rozporządzenia REACH. W wykazie zawartym w załączniku XIV mają być umieszczone substancje CMR, PBT i vPvB oraz inne substancje, które zostaną wprowadzone do wykazu zgodnie z ustaloną w rozporządzeniu REACH procedurą, w tym m.in. w wyniku analiz i rozpatrzenia wniosków wynikających z procedury oceny.


AKTY PRAWNE
ROZPORZĄDZENIE REACH JEST AKTEM
BEZPOŚREDNIO OBOWIĄZUJĄCYM
WSZYSTKIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ

Akty prawne:
Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(Dz. Urz. UE z 2007r. L 136-sprostowanie)


Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE z 2008r., L107)


Ważne strony internetowe:

Krajowe Centrum Informacyjne – REACH Helpdesk – www.reach.gov.pl

Biuro ds. Substancji Chemicznych – http://www.chemikalia.gov.pl/informacje_ogolne3.html
Europejska Agencja Chemikaliów – http://echa.europa.eu/pl/
Ministerstwo Gospodarki –http://www.mg.gov.pl(...)REACH+i+CLP

Instytut Chemii Przemysłowej – http://www.ichp.pl/centrum-reach-clp


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego