produkty biobójcze - informacje podstawowe - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komórki organizacyjne > Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy > Biobójcze

PRODUKT BIOBÓJCZY - substancja czynna lub preparat zawierający co najmniej jedną substancję czynną, w postaci, w jakich są dostarczane użytkownikowi, przeznaczone do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, zapobiegania działaniu lub kontrolowania
w jakikolwiek inny sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne.


PRODUKT BIOBÓJCZY NISKIEGO RYZYKA
- produkt biobójczy, który zawiera jako substancje czynne jedną lub więcej substancji czynnych wymienionych w wykazie, ponad to nie zawiera substancji potencjalnie niebezpiecznej, a w warunkach użytkowania stwarza tylko niewielkie ryzyko dla ludzi, zwierząt lub środowiska.

SUBSTANCJA CZYNNA
- substancja lub mikroorganizmy, w tym także wirusy i grzyby, zwalczające lub wywierające działanie ogólne lub specyficzne na organizm szkodliwy.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA WPROWADZENIE PRODUKTU BIOBÓJCZEGO LUB SUBSTANCJI CZYNNEJ DO OBROTU
- przedsiębiorca lub jego przedstawiciel albo oddział przedsiębiorcy zagranicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.1807, z póź.), a także przedsiębiorca lub jego przedstawiciel, który ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
W obrocie i stosowaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą znajdować się tylko produkty biobójcze,  które posiadają:
• pozwolenie na wprowadzenie do obrotu,
• pozwolenie tymczasowe,
• decyzje o wpisie do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka,
• pozwolenie na obrót.
Baza danych produktów biobójczych posiadających pozwolenia na obrót dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://bip.urpl.gov.pl/produkty-biobojcze/rejestr-produktow-biobojczych

Akty prawne
Prawodawstwo europejskie:
Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dziennik Urzędowy UE L123/1)
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2032/2003 z dnia 4 listopada 2003r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1896/2000 (Dziennik Urzędowy UE L307/1)
Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dziennik Urzędowy UE L325/3)
Prawodawstwo polskie:

Ustawa z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (tj. Dz. U. 2007, Nr 39, poz. 252 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz. U. 2003, Nr 16, poz. 150)
Przydatne adresy:
• Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
www.urpl.gov.pl
• Komisja Europejska (strony w języku angielskim)
http://ec.europa.eu/environment/biocides/index.htm

http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/health-env/risk_assessment_of_Biocides

• Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
http://osha.europa.eu/pl/front-page/view

• Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego