Pozwolenie na obrót - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komórki organizacyjne > Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy > Biobójcze

Pozwolenie na obrót produktami biobójczymi

W obrocie i stosowaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą znajdować się tylko produkty biobójcze,  które posiadają:
• pozwolenie na wprowadzenie do obrotu,
• pozwolenie tymczasowe,
• decyzje o wpisie do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka,
• pozwolenie na obrót.

Pozwolenie wydaje oraz wpisu do rejestru dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia, na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Wnioski o wydanie pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru, zmiany danych stanowiących podstawę wydania pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru, przedłużenie terminu ważności pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru podmiot odpowiedzialny składa do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.


Na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dostępne są:

• Baza danych produktów biobójczych
• Formularze wniosków


KTO BEZ POZWOLENIA, POZWOLENIA TYMCZASOWEGO, POZWOLENIA NA OBRÓT ALBO WPISU DO REJESTRU WPROWADZA DO OBROTU PRODUKT BIOBÓJCZY, PODLEGA KARZE ARESZTU, GRZYWNY ALBO OBU TYM KAROM ŁĄCZNIE.
TEJ SAMEJ KARZE PODLEGA, KTO WPROWADZA DO OBROTU PRODUKT BIOBÓJCZY NIEOPAKOWANY LUB NIEOZNAKOWANY W SPOSÓB OKRESLONY W PRZEPISACH.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego