Ekshumacje - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komórki organizacyjne > Sekcja Higieny Komunalnej

Ekshumacja - wydobycie zwłok lub szczątków ludzkich w celu dokonania oględzin sądowych, lekarskich lub w celu przeniesienia ich do innego grobu (np. bliżej miejsca zamieszkania żyjących krewnych). Nadzór nad ekshumacją sprawuje właściwy inspektor sanitarny. Ekshumacja jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia we wczesnych godzinach rannych, z tym że właściwy powiatowy inspektor sanitarny może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie, przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

Wymagania dotyczące ekshumacji zwłok określają akty prawne:
1. Art.15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych /tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 912/;
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 roku w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi /Dz. U. Nr 153 poz. 1783 z poźn. zm./;
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75 poz.405);
Prawo do występowania z wnioskiem o ekshumację ma tylko najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej i osoby uprawnione:
- Pozostały małżonek lub małżonka.
- Krewni zstępni - linię zstępną tworzą potomkowie probanta: dzieci, wnuki, prawnuki, praprawnuki itd.
- Krewni wstępni- linię wstępną tworzą przodkowie: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie itd.
- Krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa - linię boczną tworzą: w II stopniu rodzeństwo (brat, siostra) - dotyczy też rodzeństwa przyrodniego; w III stopniu rodzeństwo rodziców i dzieci rodzeństwa; w IV stopniu kuzynostwo
- Powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia - teściowie, zięć, synowa.

INFORMACJA O WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKACH W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA NA EKSHUMACJĘ I PRZEWÓZ EKSHUMOWANYCH ZWŁOK:

1) odpis skróconego aktu zgonu osoby ekshumowanej. W przypadku pochowania do grobu rodzinnego - akt zgonu osoby pochowanej w istniejącym grobie,
2) dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy wraz z podpisem właściciela
3) odpisy skrócone aktu zgonu osób zmarłych spokrewnionych z osobą ekshumowaną w myśl art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 912)
4) oświadczenia pozostałych osób uprawnionych do ekshumacji i dokument potwierdzający tożsamość (potwierdzenie własnoręczności podpisu)
5) karta zgonu w przypadku gdy ekshumacja jest dokonywana przed upływem 2 lat od dnia zgonu
6) świadectwo kremacji (w wypadku ekshumacji szczątków powstałych w wyniku spopielenia zwłok)
7) pełnomocnictwo do działania w imieniu wnioskodawcy oraz pozostałych stron postępowania (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa)
8) dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa;
9) zgoda zarządcy cmentarza na pochowanie ekshumowanych zwłok oraz informacja o miejscu ponownego pochówku

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego