Dla uczniów - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Książeczka zdrowia

Uczniowie posiadający skierowanie na badanie z placówki szkolnej są zwolnieni z opłaty (badanie bezpłatne). Skierowanie należy dostarczyć wraz z wymazówkami w dniu ich zdawania.

Zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 201
9r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2019 r., poz. 1651) skierowanie na badanie lekarskie zawiera:


1) oznaczenie placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub pieczątki, zawierające jej nazwę (firmę), adres, NIP i REGON;


2) imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej, a jeżeli nie posiada numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;


3) informację o zakresie kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo kształcenia w szkole doktorskiej;


4) datę wystawienia skierowania;


5) pieczątkę, nadruk lub naklejkę zawierające imię i nazwisko osoby kierującej na badanie lekarskie oraz jej własnoręczny podpis.Pobierz wzór skierowania ucznia na badania


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego