Czynniki szkodliwe i niebezpieczne - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komórki organizacyjne > Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy

KLASYFIKACJA  CZYNNIKÓW  SZKODLIWYCH  
I  NIEBEZPIECZNYCH  WYSTĘPUJĄCYCH  W  PROCESIE  PRACY


Czynnikiem niebezpiecznym jest czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do urazu [PN-Z-08052:1980 i PN-N-18001:1999].
Czynnikiem szkodliwym nazywamy czynnik, którego oddziaływanie na pracującego prowadzi lub może prowadzić do schorzenia [PN-Z-08052:1980 i PN-N-18001:1999].
Czynnikiem uciążliwym nazywamy czynnik, którego oddziaływanie na pracującego może spowodować złe samopoczucie lub nadmierne zmęczenie nie powodując jednak trwałego pogorszenia stanu zdrowia pracownika [PN-N-18001:1999].

W zależności od charakteru działania czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące podczas wykonywanej pracy dzieli się na następujące grupy [PN-Z-08052:1980]:
• fizyczne,
• chemiczne,
• biologiczne,
• psychofizyczne.

Należy pamiętać, iż ten sam czynnik niebezpieczny i szkodliwy może odnosić się jednocześnie do różnych wymienionych wyżej grup.

Do czynników fizycznych występujących w procesie pracy zaliczamy m.in.:
• poruszające się maszyny i mechanizmy, ruchome elementy urządzeń,
• przemieszczające się wyroby, materiały, bryły, masy, ostrza,
• ostre krawędzie, wystające elementy,
• temperatura powierzchni, nadciśnienie, podciśnienie,
• hałas, drgania, infradźwięki, ultradźwięki,
• temperatura powietrza, wilgotność, ruch powietrza, jonizacja powietrza,
• oświetlenie, promieniowanie jonizujące, laserowe, nadfioletowe, podczerwone,
• pole elektromagnetyczne, elektrostatyczne, elektryczność statyczna,
• pył, aerozole stałe i ciekłe.

Czynniki chemiczne występujące w procesie pracy dzielimy:
a. w zależności od rodzaju działania na organizm człowieka:
• toksyczne,
• drażniące,
• uczulające,
• rakotwórcze,
• mutagenne,
• teratogenne,
b. w zależności od sposobów wchłaniania:
• przez drogi oddechowe,
• przez skórę i błony śluzowe,
• przez przewód pokarmowy.

Do czynników biologicznych występujących w procesie pracy zaliczamy:
• mikroorganizmy [priony; wirusy; bakterie - riketsje i chlamydie, bakterie spiralne, Gram-ujemne, Gram-dodatnie, promieniowce; grzyby - niższe (pleśniaki, drożdżaki), wyższe (podstawczaki)],
• makroorganizmy [rośliny - porosty, wątrobowce, pyłki kwiatowe, substancje toksyczne (alkaloidy, glikozydy, toksalbuminy,  furokumaryny) i alergizujące wytwarzane przez rośliny zielne; pyły roślin zielnych; pył drzewny; zwierzęta - pierwotniaki i robaki pasożytnicze; stawonogi (kleszcze, roztocze); owady - karaczany, szarańcze, wołek zbożowy, brudnica nieparka, jedwabnik morwowy, pszczoła miodna i in.; zwierzęta kręgowe].

Czynniki psychofizyczne występujące w procesie pracy dzielimy:
a. obciążenie fizyczne
• statyczne,
• dynamiczne,
b. obciążenie nerwowo-psychiczne
• obciążenie umysłu,
• niedociążenie lub przeciążenie percepcyjne,
• obciążenie emocjonalne.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego