Bezpieczne Ferie Zimowe 2019 - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktualności > 2019 rok

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2019

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi 2019 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie będzie sprawował nadzór w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno - sanitarnych w miejscu wypoczynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy powiatowej stacji sanitarno -epidemiologicznej przeprowadzają kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku (https://wypoczynek.men.gov.pl) w trakcie ich trwania. Na w/w stronie internetowej na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Strona umożliwia także zgłaszanie uwag, które wpływają bezpośrednio na skrzynkę MEN.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452) zobowiązuje kierownika wypoczynku
m.in. do nadzoru i przestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku, dlatego…


TEREN
 Teren placówki powinien być ogrodzony, mieć równą, utwardzoną nawierzchnię.
 Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia w terenie należy zakryć pokrywami lub
zabezpieczyć w inny trwały sposób.
 Szlaki komunikacyjne wychodzące poza placówkę należy zabezpieczyć, np. barierkami.
 W razie opadów śniegu przejścia na terenie placówki oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz
zabezpiecza przed poślizgiem.
 Należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów
stałych w odległości co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych a także 3 m od granicy z sąsiednią działką, za wyjątkiem sytuacji, gdy stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej.


BUDYNEK
 Zaopatrzony w bieżącą ciepłą i zimną wodę.
 Zapewnione odprowadzanie ścieków.
 W przypadku osób niepełnosprawnych w budynku należy zainstalować urządzenia
techniczne, które zapewnią tym osobom dostęp na kondygnacje użytkowe.
 Poręcze należy zabezpieczyć przed ewentualnym zsuwaniem się po nich, otwarte przestrzenie
między biegami schodów należy zabezpieczyć siatką lub w inny skuteczny sposób.
 Stopnie schodów powinny być równe i nieśliskie.
 Sufity, ściany, podłogi, posadzki, a także stolarka okienna i drzwiowa powinna być
w dobrym stanie technicznym.

MIKROKLIMAT
 We wszystkich pomieszczeniach budynku powinna być przewidziana skutecznie działająca
wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.
 Okna powinny mieć konstrukcję umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% ich powierzchni
w danym pomieszczeniu w celu wietrzenia.
 W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, należy zapewnić temperaturę co
najmniej 18 ºC, a w pozostałych: +16 ºC Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, znajdujących się w ruchu(np. sale gimnastzcyne); +20 ºC Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi bez ok ryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej(pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie); +24 ºC Pomieszczenia przeznaczone do rozbierania, na pobyt ludzi bez odzieży (rozbieralnie, natryskownie, sale niemowląt i sale dziecięce w żłobkach).

POMIESZCZENIA MIESZKALNE
 Należy zapewnić prawidłowy stan techniczny mebli i sprzętu oraz czyste, niezniszczone koce
i pościel.
 W pomieszczeniach mieszkalnych należy zachować odstęp między łóżkami nie mniejszy niż
30 cm.
 Zaleca się wydzielenie pokoju chorych.


POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
 Należy zachować standardy dostępności do urządzeń sanitarnych:
- jedna miska ustępowa i jeden pisuar na 20 chłopców,
- jedna miska ustępowa na 10 dziewcząt,
- jedna umywalka na 5 osób,
- jedno urządzenie natryskowe dla 15 osób.
 W ustępach z oknem i jedną kabiną należy zapewnić wentylację grawitacyjną lub
mechaniczną, a w innych - mechaniczną włączaną automatycznie i spełniającą po wyłączeniu funkcję wentylacji grawitacyjnej. Na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych co najmniej jedno z pomieszczeń higieniczno - sanitarnych powinno być przystosowane do użytku tych osób.
 Pomieszczenia higienicznosanitarne powinny być wyposażone w mydło w płynie, ręczniki
jednorazowe lub suszarki elektryczne do rąk i papier toaletowy, a urządzenia sanitarne powinny znajdować się w stanie pełnej sprawności technicznej i być utrzymane w czystości.
 Należy zapewnić możliwość mycia rąk w ciepłej wodzie.
 Ściany pomieszczeń powinny być pokryte materiałami zmywalnymi, odpornymi na działanie
wilgoci, posadzki powinny być zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie.

WARUNKI DO UPRAWIANIA SPORTU I REKREACJI
 Urządzenia i sprzęt sportowy należy utrzymywać w dobrym stanie sanitarno-technicznym.
Wyposażenie należy nabywać wraz z atestami i certyfikatami.
 Nawierzchnia boisk i placów rekreacyjnych powinna być utrzymana w dobrym stanie
technicznym.
 Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia powinny być umocowane na stałe do podłoża.
 W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych,
gier i zabaw należy umieścić tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

SYSTEM PIERWSZEJ POMOCY
 Apteczki znajdujące się w pomieszczeniach należy wyposażyć w podstawowe środki
opatrunkowe oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

PALENIE TYTONIU
 Na terenie placówki należy przestrzegać zakazu palenia wyrobów tytoniowych i papierosów
elektronicznych.
 W widocznych miejscach należy umieścić oznaczenia słowne i graficzne informujące
o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie placówki.

DOKUMENTACJA
 Organizator wypoczynku powinien dysponować aktualnym (pozytywnym) wynikiem badania
wody:
- w przypadku, gdy obiekt jest zaopatrywany w wodę z wodociągu publicznego - wynik badania mikrobiologicznego,
- w przypadku, gdy obiekt posiada własne ujęcie wody - wynik badania mikrobiologicznego i fizyko-chemicznego.
 Pracownicy powinni posiadać aktualną dokumentację zdrowotną.


Do pobrania:
Poradnik bezpiecznego Wypoczynku

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego