Akty prawne obowiązujące w Higienie Pracy - PSSE Łobez

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Komórki organizacyjne > Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy

Akty prawne obowiązujące w obszarze higieny pracy
Ustawa oz dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r.Nr 212, poz.1263r., z późn. zm.);
Ustawa z 16 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 27.02.2013r. Nr 39, poz.267);
1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy ( t. j. Dz.U.1998 Nr 21, poz.94,  z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650, z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2005.179.1485 z późn. zm.),
4. Rozporządzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. WE L 047 z 18.02.2004)

Substancje chemiczne i ich mieszaniny

1. Ustawa  z dnia 25 lutego 2011r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.Nr 63, poz.322);
2.Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE REACH (Dz.Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str.1, z póź. zm.);
3.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 22.05.2012r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U. poz.601);
4.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. poz.688);
5.Ustawa z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz.252, z późn. zm.);
5.Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art.16 ust.2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej  wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 325 z 11.12.2007r., str3)
6.Rozporzadzenie nr 648/2004/WE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 8.4.2004, str.1)

Choroby zawodowe

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 1367 j. t );
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U.2013 poz. 1379 j.t.),

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia

1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz.1833, z późn. zm.)

Badania profilaktyczne pracowników

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie   przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celu przewidzianym w Kodeksie pracy (Dz.U.Nr69, poz. 332, z późn. zm.)

Szkodliwe czynniki biologiczne

1.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz.716, z późn. zm.)


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego